Naruto, Ninja Arts!
[News] Spot Holders - Printable Version

+- Naruto, Ninja Arts! (http://narutoninjaarts.net)
+-- Forum: General (http://narutoninjaarts.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: News & Updates (http://narutoninjaarts.net/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: [News] Spot Holders (/showthread.php?tid=386)Spot Holders - Indigo - 03-12-2018

Kages/Leaders
[Image: 1MKQWD1.png]

Hokage
OmegaDX (Omegazerodx)

Mizukage
Xetsu (Victorawesome78)

Kazekage
Strequiem (Ryanjoachin)

Tsuchikage
Roku (Wtyree86)

Raikage
Hiraku(Matheuswamaro)

Shogun
Kuwabara (Raja)

Otokage
Grand (Immortel)

Akatsuki
Indigo (Niko562)

SSM
Shinari (T.vizard)

Hawk
Cormac (PiltoverPumpkin)


Akatsuki
[Image: FHpehhj.png?1]

Orochimaru
Indigo (Niko562)

Konan
Spectre (Kensei_Hirako)

Nagato
Soso (Cred)

Kisame
Gura (Blackskull22)

Zetsu
zacc (Zacc021991)

Itachi
()

Kakuzu
()

Hidan
()

Deidara
()

Sasori
()


Seven Swordsmen of the Mist
[Image: FkCadoT.png]

Kiba
Shinari (T.vizard)

Kubikiribouchou
Wilder (Danfa1005)

Samehada
Basara (Halliru20)

Nuibari
()

Kabutowari
()

Shibuki
()

Hiramekarei
()


Hawk
[Image: mdqZRoE.png]
Leader
Cormac (PiltoverPumpkin)

Member
()

Member
()

Member
()